Cookie consent management tool
монтажи, метални конструкции и заваряване, Варна
0887 524 503 ; 0892 91 70 79    tanyo_dobrev@abv.bg

Политика за защита на личните данни

 1. Общи условия:

 Ние, „Монтажи БГ  78“ ЕООД, съзнаваме важността за защита на личните данни на клиентите ни, като се стремим да поддържаме добри политики и практики, осигуряващи в максимална степен защитата на личните Ви данни.

Като администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни, „Монтажи БГ  78“ ЕООД полага необходимата грижа и предприема съответните изисквания от нормативната уредба административни, технически и физически мерки, както и такива, свързани с персонала (обучение, информираност и др.), за да опази информацията, с която разполага, включително и опазване на личните данни на клиентите си от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване, модифициране и всякакви други незаконни форми на обработване.

Ние отговаряме за защитата на личните данни на клиента, предоставени ни по повод осъществяване на дейността ни, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които клиента сам е направил тази информация достъпна за трети лица.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Политиката за поверителност е приложима за личните Ви данни, ако сте физическо лице или юридическо лице, което ползва или желае да ползва услугите, предоставяни от „Монтажи БГ 78“ ЕООД.

„Монтажи БГ 78“ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК- 205379150, функциите на което включват събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни при условията на тази Политика и приложимото законодателство на Европейския съюз и Република България.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към нас както следва:

Административен адрес- Варна,ж.к.Владислав Варненчик,бл.203

Уебстраница: https://www.montaji-metal.com , e-мейл-tanyo_dobrev@abv.bg

 „Монтажи БГ 78“ ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни на юридически и физически лица, свързани с клиенти и контрагенти на дружеството, при спазване на действащото българско законодателство и законодателството на Европейския съюз, в това число - Закон за задълженията и договорите, Закон за счетоводството, Закон за защита на личните данни, както и подзаконовите нормативни актове, и други.

 Личните данни се събират за конкретни цели и основания и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, освен в случаите, предвидени в закон и/или нормативен акт.

2. Политика за поверителност и защита на личните данни в „Монтажи БГ  78“ ЕООД.

 В зависимост от конкретните цели и основания, „Монтажи БГ 78“ ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им, а именно:

Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и последващо изпълнение на сключени договори: име на дружеството и представляващия, ЕИК, адрес по регистрация, адрес за кореспонденция, телефон и/или е-мейл; данни, събирани при плащане, направено към нас - номер на банкова сметка и друга информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път;

Възможно е да се наложи при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън страната, както и за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, да разкрием личните Ви данни. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано и необходимо, за прилагането на нашите фирмени правила и условия, или за да защитим своите дейности, законни интереси , и правата и законните интереси на други потребители. В случай на реорганизация, сливане или продажба, е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана база данни на съответната трета страна- правоприемник.

Личните данни се събират при изпращане на оферти, сключване на договор с клиент или подизпълнител, водене на преговори и други.

Сроковете за съхранение на данните е 10 (десет) години от момента на предоставянето им, а за по-дълъг период - до изтичане на законно установените срокове или приключване на евентуални съдебни спорове.

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни от - „Монтажи БГ 78“ ЕООД, какви са действия, които следва да предприемете, за да ги упражните:

- право на достъп до отнасящите се за него данни - клиентът има право по всяко време да поиска от нас потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

- право да коригира и актуализира своите лични данни, когато те са неточни или променени.

 3. Права и задължения на „Монтажи БГ 78“ ЕООД относно личните данни.

- задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването им - клиентът има право да изисква от нас да уведомим третите лица, на които са разкрити негови лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с полагането на прекомерни усилия за „Монтажи БГ 78“ ЕООД.

- право на уведомяване за нарушение на сигурността на лични данни - в случаите, когато има вероятност нарушението на сигурността на данните да подложи на риск правата и свободите на лицата. Ние не сме длъжни да Ви уведомяваме, ако сме предприели подходящи технически и организационни  мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността, както и ако сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви и ако уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

- право на възражение срещу обработването на личните Ви данни – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които се ползват с предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

- право на защита по съдебен и административен ред – право на подаване на жалба до надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни; право на обезщетение за претърпени вреди.

Ред за упражняване на правата:

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез искане в писмена форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

 „Монтажи БГ 78“ ЕООД разглежда и се произнася по искането на Потребителя в съответствие с изискванията на приложимото законодателство във възможно най-кратки срокове и във всички случаи до 1 (един) месец от получаването на заявлението. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 (два) месеца, предвид сложността и броя на заявленията.

„Монтажи БГ 78“ ЕООД информира потребителя за всяко такова удължаване в срок от 1 (един) месец от получаване на заявлението, като посочва и причините за забавянето.

Данни за надзорния орган:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД)

Варна,ж.к.Владислав Варненчик.бл.203.вх.3,тел: 0887524503

e-mail:tanyo_dobrev@abv.bg

 https://www.montaji-metal.com

„Монтажи БГ 78“ ЕООД има право, когато обстоятелствата налагат това, едностранно да актуализира, изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време. Всяко допълване или промяна на тази Политика ще бъде публикувано в уебсайта на Дружеството https://www.montaji-metal.com и/или ще се предоставя при поискване на клиента.

лични данни,защита,монтажи бг 78,

Меню

Начало
За нас
Галерия
Контакти
Услуги

Проектиране и ремонт на метални конструкции
Заваръчни услуги Аргон
Кожухотръбни топлообменници
Производство на мобилни дестилерии
Ама филтри Ниагара
Изпълнени обекти
Контакти

GSM: 0887 524 503
GSM: 0892 917 079

еmail-tanyo_dobrev@abv.bg

2024, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни